Všeobecné Obchodné Podmienky

Platné od 20.11.2020

I. Úvodné ustanovenia a základné pojmy

 1. Tieto Podmienky používania portálu TOPautobazar.sk (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli TOPautobazar.sk

 2. Prevádzkovateľom portálu TOPautobazar.sk (ďalej len „Portál“ alebo „TOPautobazar.sk“) a poskytovateľom služieb je René Nejedlík, , Tvrdošín, 02744, Krásna Hôrka Breziny344/32, Slovenská republika, IČO 50 715 429 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Adresa elektronickej pošty: info@topautobazar.sk

 3. Službou sa rozumejú najmä služby vyhľadávania, služby diskusného fóra, online auto-moto inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi Používateľmi, doplnkové platené služby, ako aj ďalšie služby, ktoré Prevádzkovateľ aktuálne poskytuje na Portáli (ďalej len „Služba“).

 4. Používateľom Portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“). Ak je Používateľom fyzická osoba, táto musí byť staršia ako 16 rokov.

 5. Súkromným inzerentom sa rozumie fyzická osoba predávajúca svoj súkromný majetok (ďalej ako „Súkromný inzerent“ alebo taktiež aj ako „predajca“).

 6. Firemným inzerentom sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba využívajúca inzertný predaj v rámci predmetov svojej obchodnej činnosti (ďalej len „Firemný inzerent“ alebo taktiež aj ako „predajca“).

 7. Príslušným orgánom kontroly poskytovania týmito Podmienkami upravených a s nimi súvisiacich Služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  , tel. č. 051/772 15 97 (ďalej len „SOI“).

II. Základné podmienky používania

 1. Prevádzkovateľ prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov vytvára pre Používateľov možnosť ponúkať na predaj jednotlivé kategórie tovaru, na ktorý je Portál zameraný (auto-moto tovar) a možnosť nakupovať tento tovar ďalším Používateľom. Uzavretím obchodu dochádza teda ku vzniku kúpnej zmluvy medzi konkrétnymi Používateľmi a všetku zodpovednosť za jej riadne plnenie ako aj za prípadné reklamačné konanie a plnenie z neho vyplývajúcich nárokov nesú daní Používatelia.

 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov, príspevkov do diskusií, hodnotení ani za žiadne záväzky medzi Používateľmi navzájom, ktoré vzniknú na základe kúpy a predaja jednotlivých inzerovaných tovarov a služieb.

 3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.

 4. Využívanie služieb Portálu je možné len po súhlase Používateľa s Podmienkami. Prevádzkovateľ neposkytuje vedome služby fyzickým osobám mladším ako 16 rokov.

 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia Portálu aj s inými portálmi, ktorých je taktiež prevádzkovateľom alebo ktoré patria jeho materským alebo dcérskym spoločnostiam alebo ku ktorým má Prevádzkovateľ iné práva.

 6. Služby Portálu môžu byť spoplatnené, cena a podmienky inzercie sú definované v osobitnej objednávke inzercie odoslanej Firemným inzerentom a schválenej Prevádzkovateľom.

 7. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním služieb Portálu odovzdá svoje názory, prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej len „Príspevky“) elektronicky, poštou či iným spôsobom, poskytuje tým Prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z webových stránok, pokiaľ sa nejedná o platenú službu Portálu. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží Používateľovi odplata. Ak dôjde k zrušeniu účtu Používateľa, určité Príspevky sa môžu na Portáli zachovať, avšak nie v stave, na základe ktorého by bolo možné Používateľa identifikovať.

III. Ochrana osobných údajov a súkromia
 1. Používateľ poskytuje dobrovoľne Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa najmä na účely inzercie a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Neposkytnutie osobných údajov Používateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia s inzerciou.

 2. Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu info@topautobazar.sk (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy. Prevádzkovateľ bude poskytovať osobné údaje na účely priameho marketingu týmto príjemcom: Slovenská obchodná inšpekcia, súd, orgány činné v trestnom konaní a ďalšie subjekty, ktorým je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona.

 3. Používateľ si je vedomý toho, že ide o poskytovanie služieb iba osobám starším ako je 16 rokov. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými Portáli sprístupnené príjemcom – tretím osobám – iným používateľom za účelom poskytovania služieb Portálu.

 4. Používateľ, ktorého osobné údaje sú spracúvané Prevádzkovateľom, má právo od Prevádzkovateľa požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Používateľ má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti Používateľa v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

 5. Údaje o Používateľoch Portálu použije Prevádzkovateľ iba v medziach Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva užívateľské meno (nick), heslo, meno a priezvisko, adresu, kraj, krajinu, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa, názov spoločnosti, IČO a adresu, resp. ďalšie nepovinné údaje a údaje, ktoré si Používateľ zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom konte.

 6. Viac informácií o zásadách spracúvania osobných údajov nájdete tu.

IV. Registrácia Používateľa

 1. Využívanie časti služieb Portálu nie je podmienené registráciou. Pridaním inzerátu sa vytvára používateľské konto automaticky. Registrácia poskytuje Používateľovi ďalšie možnosti správy inzerátov ako aj možnosť využívať ďalšie služby Portálu (napr. doplnkové služby, pridávanie diskusných príspevkov do diskusného fóra).

 2. Registrovaní používatelia môžu vystupovať ako Súkromný inzerent alebo Firemný inzerent.

 3. Registrovaní používatelia môžu pod svojim účtom pridávať a editovať inzeráty a využívať ďalšie služby Portálu.

 4. Neregistrovaní používatelia nemajú možnosť pridávať inzeráty.

 5. Používateľ registráciou v systéme TOPautobazar.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov pri svojich inzerátoch, prípadne pri využívaní ďalších Služieb

 6. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich prihlasovacích a registračných údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.

 7. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.

V. Sprístupnenie konta

 1. Všetci inzerenti môžu služby inzercie začať využívať bezodkladne po dokončení registrácie používateľského účtu.

VI. Úprava údajov inzerenta

 1. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Portálu, v opačnom prípade si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmazať ponuku používateľa, a to bez nutnosti oznámenia tejto skutočnosti používateľovi.

 2. V prípade nevyplnenia pravdivých údajov môže byť konto Používateľa pozastavené prípadne úplne zrušené.

 3. V prípade, že sa zmenili skutočnosti uvádzané v registračnom formulári TOPautobazar.sk, je možné ich kedykoľvek upraviť, a to v sekcii Nástenka ->Účet.

 4. V sekcii Účet sa ukladajú základné údaje o Používateľovi.

VII. Správanie sa Používateľov

 1. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografii. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:
  a) môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR a Používateľ k nim má vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),
  b) je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR,
  c) neuvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje ani zamlčať údaje o vlastnostiach inzerovaného tovaru alebo dodacích podmienkach,
  d) nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou,
  e) nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná,
  f) musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok, okrem prípadov platených reklamných produktov, najmä banerovej reklamy,
  g) v prípade, že si Firemný inzerent žiada zabezpečiť uverejňovanie vlastnej ponuky automatickým systémom Prevádzkovateľa (automatickým importom), je povinný sprístupniť mu všetky technické informácie súvisiace so správou vlastnej internetovej stránky, ktoré sú potrebné pre zladenie súčinnosti s Portálom. V prípade, že Firemný inzerent potrebné informácie neposkytne, Prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečiť uverejňovanie jeho ponuky vlastným automatickým systémom. Uverejňovanie ponuky automatickým importom je vždy realizované na základe osobitnej objednávky Firemného inzerenta, schválenej Prevádzkovateľom.

 2. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu v prípade, že mu predajca nedokáže preukázať svoju identitu alebo vlastnícky vzťah k inzerovanej veci. a) Pre overenie identity slúži platné telefónne číslo, na ktorom je možné predajcu kontaktovať. b) Vlastnícky vzťah je možné preukázať napr. zaslaním scan-u dokladu, záručného listu, prípadne iných nadobúdacích dokumentov.

 3. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu bez upozornenia aj v prípade, ak jeden Používateľ pridáva inzeráty pod viacerými kontami na TOPautobazar.sk

 4. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na Portáli a ním pridávané inzeráty budú v súlade s Podmienkami.

 5. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Požívateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Prevádzkovateľa inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom Prevádzkovateľa.

 6. V prípade, ak Súkromný inzerent/Firemný inzerent ponúka svoje produkty, tovary a/alebo služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti, je povinný inzerovať takéto produkty, tovary a/alebo služby výlučne prostredníctvom svojho firemného konta.

 7. Používateľ sám zodpovedá za splnenie zákonných povinností, vyplývajúcich z predaja a kúpy tovaru cez Portál, najmä pokiaľ ide o získanie podnikateľského oprávnenia pokiaľ je to potrebné, vedenie účtovníctva, alebo o priznanie a odvedenie príslušných daní a odvodov, ochranu spotrebiteľa, reklamu, a iné zákonné požiadavky. Prevádzkovateľ nevystupuje v pozícii predajcu alebo distribútora inzerovaného tovaru.

 8. Používateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho používateľského konta treťou stranou, ktorá na vstup do konta Používateľa nemá oprávnenie. Ďalej je Používateľ povinný vykonať všetky bezpečnostné opatrenia, potrebné najmä na zamedzenie úniku prihlasovacieho mena a k nemu prislúchajúceho hesla. Používateľ je povinný nahlásiť Prevádzkovateľovi každé zneužitie jeho používateľského konta. Používateľ zodpovedá za škodu, v prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Používateľa stanovených v tomto bode vznikne Prevádzkovateľovi, inému Používateľovi alebo tretej osobe škoda.

 9. V prípade, ak Firemný inzerent pri pridávaní inzerátu alebo pridaním inzerátu alebo v rámci správy svojho inzerátu, poruší akúkoľvek povinnosť stanovenú v týchto Podmienkach a nevykoná nápravu v lehote určenej v upozornení Prevádzkovateľa, má Prevádzkovateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške sumy rovnajúcej sa alikvotnej časti ceny inzercie vrátane prípadnej ceny nespotrebovanej doplnkovej služby (ak bola predplatená vo vzťahu k danému inzerátu) ku dňu vzniku nároku Prevádzkovateľa na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu Podmienok.

VIII. Pridávanie inzerátov

 1. Pridávanie inzerátov sa uskutočňuje manuálne.
  Záložka „Pridať inzerát“ na hornej lište odkazuje na jednoduchý formulár pre pridanie inzerátu. Potrebné je vyplniť všetky povinné položky (označené grafickým symbolom *). Inzerát je automaticky platný po dobu stanovenú na vybranom balíčku (naprt.: „Na mesiac, na Tri mesiace atď.“), pokiaľ ho samotný Používateľ nevymaže alebo nedeaktivuje alebo si nezvolí kratšiu dobu platnosti.

 2. Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok inzercie. Prevádzkovateľ inzertného Portálu si vyhradzuje právo odstránenia inzercie, ktorá bude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam inzercie odporujú môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na spoplatnené služby. V prípade, ak budú inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami; v takom prípade sa poskytnutá služba považuje za ukončenú a poskytnutú v celom rozsahu.

 3. Na Portáli je zakázané inzerovať:

  a) inzeráty, ktorých obsah porušuje zákony SR, takéto prípady sú hlásené polícii SR
  b) predaj servisných knižiek, štítkov, manipuláciu s najazdenými km…
  c) inzeráty v inom ako slovenskom alebo českom jazyku
  d) firemné ponuky v súkromnej inzercii
  e) doklady, technické preukazy, štítky, bločky, faktúry
  f) ponuku služieb alebo predmet zárobkovej činnosti
  g) hromadnú ponuku (v 1 inzeráte je možné inzerovať len 1 konkrétny produkt)
  h) chiptuning, powerboxy, značky s EČV
  i) pohonné hmoty

 4. Ďalej je zakázané:

  a) vytvárať duplicitný obsah tzn. inzerovať rovnaký produkt vo viacerých kategóriách, lokalitách atď.
  b) inzerovať všeobecné ponuky (napr. „Na predaj autodiely na všetky značky, ceny od…“)
  c) pridávať inzeráty s nereálnou cenou
  d) písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek,
  e) používať v názve alebo v texte kľúčové slová, dodatky typu „údaje o KW, 1. majiteľ, full servis, koža, rýchle jednanie, TIP TOP, super auto, M5, 5dverí, 7miest, automat, lacné, dohodou, možná výmena, atd. budú bez upozornenia odstránené.
  f) do názvu alebo textu inzerátu vkladať kontaktné údaje (telefónne číslo, emailovú adresu www adresu atď.) alebo špeciálne znaky (@*#$%^&!?)
  g) pridávať fotografie obsahujúce text alebo rôzne grafické prvky (znaky), výnimkou sú firemní klienti, ktorí majú povolené vkladať do obrázku vodoznak
  h) pridávať orámované a inak zvýraznené fotografie
  i) uvádzať audiotextové čísla a sms s osobitnou tarifikáciou
  j) používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka, …)
  k) vkladať formulu „viac info v e-maily“ alebo
  podobne, priestor pre text inzerátu je dostatočne veľký aby sa tam zmestil celý popis l) používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety
  m) používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,…)
  n) atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty

IX. Administrácia inzerátov

V systéme TOPautobazar.sk môže Používateľ svoje inzeráty meniť, dopĺňať alebo vymazať kedykoľvek počas ich platnosti. Všetky úkony možno robiť po prihlásení do konta Používateľa.

X. Platené služby Portálu – zverejnenie ponuky/inzerátu a doplnkové služby

 1. Služba Portálu spočívajúca v zverejnení ponuky/inzerátu na Portáli môže byť pre Súkromných inzerentov čiastočne spoplatnená.

 2. Úhrada ceny za služby Portálu môžu Používatelia uskutočniť spôsobom podľa charakteru zvolenej služby prostredníctvom SMS platby, platobnou kartou alebo prevodom na bankový účet Prevádzkovateľa.

 3. Cena inzercie pre Súkromných inzerentov je spoplatnená podľa Cenníka zverejnenia ponuky/inzerátu, na predplatené obdobie zverejnenia inzerátu.

 4. Služby zverejnenia inzerátu a ich ceny sú vždy zverejnené v sekcii Pridať Inzerát ->Balíky

 1. Aktivácia platených služieb prostredníctvom zabezpečených platobný brán, tretích strán Stripe a PayPal (platba kartou)

  Kontakt Stripe: https://stripe.com/

  Kontakt PayPal: https://paypal.com/

  Používateľ je oprávnený kedykoľvek používanie Služby aktivovanej prostredníctvom Stripe alebo PayPal vypovedať (deaktivovať), a to zaslaním požiadavky na info@topautobazar.sk

 2. Cena inzercie pre Firemných inzerentov je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení nesk. predpisov, na základe Cenníkov inzertných služieb pre firemných inzerentov, ktoré na vyžiadanie inzerenta doručuje Používateľovi obchodné oddelenie Prevádzkovateľa. Cenníky inzercie pre Firemných inzerentov sú zostavené podľa charakteru ponuky inzerenta.

 3. Firemný inzerenti uhrádzajú cenu inzercie na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ vystaví faktúru ku dňu poskytnutia zdaniteľného plnenia. Na účely týchto Podmienok sa za deň poskytnutia zdaniteľného plnenia považuje deň prvého zverejnenia inzercie na Portáli. Faktúra je splatná 14 dní od doručenia faktúry inzerentovi.

 4. Firemný inzerent je povinný oznámiť Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu fakturačných údajov. Ak si Firemný inzerent nesplnil oznamovaciu povinnosť včas, v dôsledku čoho Prevádzkovateľovi vznikne povinnosť vystaviť opravenú faktúru, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať si za vystavenie opravenej faktúry spracovateľský poplatok 10 EUR.

 5. Využívanie inzertných služieb Portálu nie je podmienené využívaním ďalších spoplatnených Doplnkových služieb. Doplnkové služby si Používatelia môžu objednať nad rámec základných inzertných služieb. Cenník doplnkových služieb je vždy aktualizovaný v sekcii Pridať Inzerát -> Balíky.

 6. Pre účely spoplatnenia služieb Portálu pre Súkromných inzerentov (fyzické osoby nepodnikateľov) sú inzertné služby Portálu v zmysle § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z.z.“) pokladané za poskytovanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

 7. Doplnkovými službami sa rozumejú služby, ktorých využívanie nie je podmienkou používania služieb Portálu. Tieto služby sú dostupné všetkým Používateľom (Súkromným inzerentom ako aj Firemným inzerentom) za predpokladu, že ich budú využívať v súlade s Podmienkami.

 8. Doplnkové služby ako aj služby zverejnenia platenej ponuky/inzerátu sú v zmysle § 2 ods. 8 Zákona č. 102/2014 Z. z. pokladané za poskytovanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Aktiváciou doplnkovej služby alebo objednaním plateného inzerátu, Používateľ súhlasí so začatím poskytovania služby aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní odo dňa začatia poskytovania služby). V zmysle § 7 ods. 6 písm. l) Zákona č. 102/2014 Z.z. udelením tohto súhlasu Používateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Používateľ týmto vyhlasuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 9. Spoplatnené doplnkové služby možno využívať až po ich samostatnej aktivácií. Medzi spoplatnené doplnkové služby patrí:

  Topovanie inzerátu

  Znamená zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom. Inzerát sa posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania. Zároveň bude označený znakom „Odporúčané“ počas celej doby topovania inzerátu.

  Ak bude váš inzerát jediný topovaný, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné (netopované) inzeráty ho nemôžu stanovenú dobu predbehnúť. Ak je topovaných inzerátov viac, ich poradie bude určené podľa ceny inzerátu. Inzeráty, s nižšou cenou, budú umiestnené vyššie. Po uplynutí doby topovania sa inzerát automaticky zaradí medzi bežné inzeráty, pričom jeho dátum sa už nebude meniť.

  Ak bude inzerát v čase aktivácie topovania už topovaný (viacnásobné topovanie), počet dní topovania sa spočíta. Doba predplatenia doplnkovej služby nepredlžuje dobu platnosti inzerátu.

  Pridanie a Topovanie je možné aktivovať prostredníctvom zakúpením plateného balíka v sekcii Pridať Inzerát -> Balíky, cez zabezpečenú platobnú bránu Stripe alebo PayPal (Za predpokladu, že nieje pridanie Zadarmo.)

  Daňový doklad za platbu kartou je možné si vyžiadať najneskôr do 5 dní e-mailom na info@topautobazar.sk

  V prípade, vyradenia vozidla z ponuky, je predajca povinný kontaktovať používateľský support.

  Prevádzkovateľ si taktiež vyhradzuje právo neposkytnúť službu pre určité kategórie resp. inzeráty, ktorých zverejnenie na facebook stránke Prevádzkovateľa by bolo v rozpore s prevádzkovými podmienkami spoločnosti Facebook alebo by Prevádzkovateľ z iných dôvodov nemohol poskytnúť plnenie služby v rozsahu a čase aký si Používateľ objednal .

 10. O vystavanie faktúry za zaplatené doplnkové služby je potrebné požiadať mailom na  info@topautobazar.sk v lehote do 5 dní od zaplatenia. Ak je platieb v rámci daného mesiaca viac, stačí poslať požiadavku na doklad až pri poslednej platbe. Do žiadosti je potrebné uviesť Názov organizácie (firmy), adresu, IČO, DIČ, DIČ DPH, sumu, predmet faktúry (id inzerátu) a dátum platby. V prípade nedodržania lehoty, nebude žiadosť o vystavenie faktúry akceptovaná.

  Cenník všetkých spoplatnených služieb je vždy aktualizovaný na stránke https://www.topautobazar.sk/ceny

XI. Zrušenie konta

 1. Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s Podmienkami zrušiť alebo nechať zrušiť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ tieto Podmienky neustanovujú inak (článok XIV. Podmienok).

  Prevádzkovateľ tak môže učiniť najmä na základe:
  a) porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie Používateľom;
  b) porušenia týchto Podmienok;
  c) absencie aktivity Používateľského konta po prvej registrácii (v prípade, ak nebolo Používateľské konto použité ani raz počas 21 dní od prvého odhlásenia po novej registrácii konta);
  e) dlhodobej absencie aktivity Používateľského konta (v prípade, ak nebolo Používateľské konto použité počas 3 rokov od posledného odhlásenia);
  f) na vlastnú žiadosť Používateľa spôsobom uvedeným priamo v profile Používateľa;
  g) z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa;
  h) Používateľ neuhradil faktúru za služby Portálu v lehote splatnosti;
  i) Používateľ prekročil počet inzerátov objednaných vo vybranom balíku inzercie;

 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť Používateľovi prístup na stránky, alebo odstrániť akýkoľvek obsah daného Používateľa (inzeráty, hodnotenia, atď.) alebo jeho konto zo systému, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa, iného Používateľa alebo porušenia Podmienok.

 3. Prevádzkovateľ na žiadosť Používateľa, ktorý si riadne vysporiadal svoje záväzky voči Prevádzkovateľovi, obnoví užívateľské konto deaktivované podľa ods. 2 tohto ustanovenia. Za opätovnú aktiváciu používateľského konta je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať Používateľovi, ktorý je Firemným inzerentom, spracovateľský poplatok v sume 30 EUR bez DPH

XII. Zodpovednosť za škodu

 1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby Portálu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú.

 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Portálu.

 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb Portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

 4. Prevádzkovateľ Portálu nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.

 5. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť Portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Portáli, ako aj spôsobených jeho nefunkčnosťou, chybovosťou, činnosťou používateľov či z iných dôvodov.

XIII. Zodpovednosť za vady a Reklamačný poriadok

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené služby Portálu budú poskytované riadne a včas. V prípade, vyskytnutia sa vád poskytovaných platených služieb je Prevádzkovateľ povinný tieto vady odstrániť.

 2. V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese info@topautobazar.sk

 3. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

 4. Prevádzkovateľ Portálu je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

 5. Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

 6. Ak Používateľ, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Používateľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č.  391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“). Počas alternatívneho riešenia sporov Používateľ – spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, môže začať konanie aj spôsobom uvedeným nižšie. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má Používateľ – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

 7. Podľa článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online) s Prevádzkovateľom, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online (ďalej len „RSO“) zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na webovom sídle: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

 8. Používateľ môže Prevádzkovateľa kontaktovať na e-mailovej adrese: info@topautobazar.sk

XIV. Osobitné ustanovenia týkajúce sa platených služieb

 1. Pri platených Službách poskytovaných Prevádzkovateľom sa na záväzkový vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom použijú primerane ustanovenia týchto Podmienok s výnimkou článku XII. bod 3 a 6 týchto Podmienoki Pri platených Službách poskytovaných Prevádzkovateľom sa na záväzkový vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom použijú primerane ustanovenia týchto Podmienok s výnimkou článku XII. bod 3 a 6 týchto Podmienok.

 2. V prípade, ak dôjde zo strany Používateľa platených Služieb k porušeniu týchto Podmienok, Prevádzkovateľ je oprávnený tomuto Používateľovi obmedziť používanie takejto platenej Služby.

 3. Záväzkový vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom môže byť ukončený:
  a) deaktiváciou platenej Služby
  b) uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená, ak bola Používateľovi poskytovaná platená Služba na dobu určitú bez možnosti automatickej prolongácie,
  c) písomnou dohodou uzatvorenou medzi Prevádzkovateľom a Používateľom,
  d) odstúpením od zmluvy, v súlade s ustanoveniami týchto Podmienok alebo príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
  e) písomnou výpoveďou podľa týchto Podmienok,
  f) zaplatením storno poplatku podľa odseku 4 tohto ustanovenia

 4. Používateľ, ktorý je Firemným inzerentom, je oprávnený po uzatvorení zmluvy zmluvu jednostranne zrušiť iba pred začatím poskytovania platených Služieb (resp. začatím kampane), a to zaplatením storno poplatku vo výške 50% z dohodnutej zmluvnej ceny Služieb. Pre vylúčenie pochybností, Službami pre účely tohto ustanovenia sa rozumejú aj reklamné služby (kampaň), ktoré sú Firemnému inzerentovi poskytované na portáli za odplatu.

 5. Ak bolo poskytovanie platených Služieb dojednané na určitú dobu s automatickou prolongáciou, Používateľ, ktorý je Firemným inzerentom, je oprávnený zmluvu písomne vypovedať najneskôr 3 pracovné dni po doručení faktúry za ďalšie obdobie, pričom zmluva sa zrušuje posledným dňom predplateného obdobia, v ktorom bola výpoveď doručená spoločnosti.

 6. Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah výpoveďou, ak bolo rozhodnuté o ukončení činnosti, ktorá je predmetom poskytovania Služieb podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

 7. Prevádzkovateľ je povinný Používateľa platených Služieb, ktorý porušil tieto Podmienky informovať o zistenom porušení a o rozsahu obmedzenia. V prípade, ak dôjde zo strany Používateľa platených služieb k porušeniu Podmienok opakovane počas 6 mesiacov od porušenia Podmienok, na ktoré bol Používateľ upozornený v súlade s predchádzajúcou vetou tohto bodu Podmienok (ďalej len „Podstatné porušenie Podmienok“), Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Vzhľadom na povahu poskytovaných Služieb, Prevádzkovateľ a Poskytovateľ, ktorý sa pokladá za spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, týmto súhlasia v súlade s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka, že odstúpením od zmluvy podľa tohto bodu dochádza k zrušeniu zmluvy ku dňu doručenia odstúpenia (t.j. k zrušeniu registrácie). Pre vylúčenie pochybností, v prípade ak má daný Používateľ vytvorené viaceré používateľské kontá, pri Podstatnom porušení Podmienok a uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pri Podstatnom porušení podmienok zo strany Prevádzkovateľa, budú zrušené všetky kontá daného používateľa.

 8. Odstúpenie od zmluvy z dôvodu Podstatného porušenia Podmienok oznámi Prevádzkovateľ Používateľovi e-mailom na e-mailovú adresu Používateľa zadanú pri registrácii. Odstúpenie od zmluvy z dôvodu Podstatného porušenia Podmienok sa pokladá za doručené na druhý deň od odoslania e-mailovej správy obsahujúcej odstúpenie od zmluvy z dôvodu Podstatného porušenia Podmienok.

 9. Pri platených Službách môže byť ich poskytovanie (aktivácie) zabezpečované aj v súčinnosti s iným subjektom. Ide o aktivácie platených služieb, ktoré zabezpečuje a spôsob platby sprostredkujú spoločnosti tretej strany Stripe a PayPal.

 10. Vzhľadom na charakter poskytovania Služieb, Používateľ súhlasí s elektronickým zasielaním dokladov za platené Služby.

XV. Záverečné ustanovenia

 1. Podmienky inzerovania na Portáli nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. V prípade ak má Používateľ postavenie spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, vzájomný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorý má postavenie spotrebiteľa sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych noriem upravujúcich ochranu spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky; pokiaľ Používateľ nie je spotrebiteľom, na otázky neupravené Podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

 2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby Portálu bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov.

 3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok z technických dôvodov, legislatívnych zmien alebo z dôvodu rozšírenia, zúženia alebo inej zmeny poskytovaných služieb na TOPautobazar.sk alebo z dôvodu potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene Podmienok, Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia Podmienok. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok. Ak Používateľ pokračuje v používaní Služieb po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.